ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De organisatie: KLAVERFIT. 

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van KLAVERFIT waarin u een schriftelijke overeenkomst aan gaat voor de trainingen/behandelingen/voedingsadviezen bij Yvonne Klaver of een trainer/behandelaar/voedingsadviseur ingezet door KLAVERFIT.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u zich heeft ingeschreven bij KLAVERFIT voor het deelnemen aan de geboden diensten. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van KLAVERFIT geschiedt voor eigen risico. U dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook en deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor uzelf medisch verantwoord is. Daarnaast dient u verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien KLAVERFIT het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen kan er niet gestart worden voordat deze door u is overlegd. 

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient u per omgaande aan KLAVERFIT door te geven.

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van de inschrijving zal KLAVERFIT mededelen wanneer en waar u verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf met u overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is KLAVERFIT bevoegd om in overleg met u een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 48 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor KLAVERFIT als ook voor u. Een trainingssessie met een van onze Personal Trainers vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door en kan deze tevens ingehaald worden binnen de contractduur. Bij afmelding binnen 48 uur wordt de training verzet en bij afmelding binnen 24 uur wordt het halve bedrag in rekening gebracht. 

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op KLAVERFIT rust de verplichting u, gelet op het doel en de activiteit, zo goed mogelijk te begeleiden gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Yvonne Klaver. KLAVERFIT voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat KLAVERFIT niet garant staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de u gestelde doel.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door KLAVERFIT aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Klaver Fit kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. KLAVERFIT is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. KLAVERFIT is niet aansprakelijk wanneer bij KLAVERFIT, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan u en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. KLAVERFIT is niet aansprakelijk als u op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer/behandelaar gegeven instructies, dan wel aan uw lichamelijke of geestelijke gesteldheid. U verklaart hierbij dat u het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zult ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door u worden gedragen. U verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen KLAVERFIT wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die KLAVERFIT aanbiedt. KLAVERFIT is wel aansprakelijk wanneer KLAVERFIT op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer/behandelaar gegeven instructies. U dient KLAVERFIT te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

ARTIKEL 7 ONTBINDING

KLAVERFIT is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als u niet, of slechts gedeeltelijk aan uw verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is door u alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Haarlem. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Yvonne Klaver.

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de overeenkomst van klant en KLAVERFIT zal KLAVERFIT meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien u niet tijdig betaalt, is KLAVERFIT gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan KLAVERFIT te voldoen. Indien Klaver Fit over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag KLAVERFIT een bedrag van € 4,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van KLAVERFIT is het BTW 9% en 21% -tarief van toepassing afhankelijk van de locatie van de training/behandeling. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is KLAVERFIT gerechtigd de prijzen te verhogen. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING

Indien u niet kunt deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat u dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan KLAVERFIT. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren telefonisch of schriftelijk te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. KLAVERFIT is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt u een alternatief geboden of wordt de overeenkomst verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de Personal Trainer/behandelaar worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de Personal Trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als u op deze dag een afspraak zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

ARTIKEL 11 GEZONDHEID

U verklaart dat u naar beste wensen gezond bent en fysiek in staat bent om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor uw gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht u zich ertoe

alvorens de overeenkomst met KLAVERFIT aan te gaan, uw arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst bent u tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan KLAVERFIT.

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID

KLAVERFIT is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van KLAVERFIT gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt u zich de rechten en bevoegdheden voor die u toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door KLAVERFIT voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van KLAVERFIT. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van KLAVERFIT. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van KLAVERFIT zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door KLAVERFIT ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door u verstrekte stukken mogen niet door KLAVERFIT zonder uw voorafgaande toestemming openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van uw intellectueel eigendom. 

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kunt u zich wenden tot KLAVERFIT. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar KLAVERFIT is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.